കൈരളി
9.30 AM- ദി കാസ്റ്റ് ലെസ്സ് കളക്റ്റീവ്- പ്രോലോഗ്
11.30 AM- ദി ഫർണസ്
വാഷിംഗ് മെഷീൻ
ഫാന്റസി പാർക്ക്സ്
മെർമേഴ്‌സ് ഓഫ് ദി ജംഗിൾ
സേജ് ഇൻ ദി എയർ

2.30PM- എ ഹോം ഫോർ മൈ ഹാർട്ട്
നൈറ്റ് ടൈം ഇൻ സ്മാൾ ടൗൺ ഇന്ത്യ
ആർമേച്ചർ
ഗോപി

6.30PM- ബാഡ് എഗ്ഗ്

ബോട്ടം ലാൻഡ്
പാർട്ണർ ഇൻ ക്രൈം
വൈറൽ

8.30PM- ലവ് ,ദേശ്മാർക്ക്സ് ആൻഡ് ഡെത്ത്
ബർസാഖ്‌

ശ്രീ
9.15 AM- സേം ആൻ പ്ലാൻഡ് കോൺവെർസേഷൻസ് വിത്ത് ടു 13- ഇയർ ഓൾഡ്
ബോയ്സ്
കേണി
ടോയിങ് ബോക്സ്
ബ്രൂഡിങ് ഷിലൗട്ട്
ജെ എസ് ഡബ്ലിയു സ്റ്റീൽ ഓൾ എറൗണ്ട് അസ്
നിള
മാൻഹോൾ

11.15AM – മഹല്ല്സ് സ് സ്കൂൾ – ഫാമിലി ഗോയിങ് ലൈവ്
ഗോസൈൻ: ദി കളേഴ്സ് ഓഫ് സ്പ്രിങ്

ലവ് ഇൻ ദി ലാൻഡ് ഓഫ് ടൈഗേഴ്‌സ്
ദി ഷോ മസ്റ്റ് ഗോ ഓൺ

2.15PM- ഒരു നൂൽ വിരൽ ചരിത്രം
ചാം
മസ്‌ദൂർ മജ്‍ബൂർ മസ്‌ബൂത്
ലവ് ഇൻ ദിസ്റ്റൻസിങ് ടൈംസ്
കറുത്ത കാലൻ
കാളിയൻകുന്ന്

6.00PM- ഓൾ ദാറ്റ് ബ്രീത്ത്സ്
8.00 PM – ദി ആർട്ടിചോക്ക് സീസൺ
ഫോർ നൈറ്റ്സ്
ദി ബൈസക്കിൾ
ബീയോണ്ട് റ്റെറിയുവൽ
ബ്ലാക്ക് മംബാസ്
നിള
9.00AM – ദി ലൂം
ഇൻ ദി ഫോറസ്റ്റ് ഹാങ്‌സ് എ ബ്രിഡ്ജ്

മസ്ക്കുറേഡ്

11.00AM – അമ്മി
ദി കളർ ഓഫ് മൈ ഹോം

3.00PM – ചെലവൂർ വേണു : ജീവിതം കാലം
6.15PM – ദി മൈൻഡ് ഓഫ് ക്ലേ
8.15PM -സേം ഓൾഡ്
-ഹാൾഔട്ട്
-ടെറിബിൾ ചിൽഡ്രൻ
-ഹെർബാറിയ