മുട്ടത്തറ സിമെറ്റ് കോളജ് ഓഫ് നഴ്‌സിംഗ് ആവശ്യമായ എയർ കണ്ടീഷണറുകൾ വാങ്ങുന്നതിനായി അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങൾ/ വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചു. വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക്: www.simet.in, 0471-2300660.