കേന്ദ്രാവിഷ്‌കൃത പദ്ധതിയായ രാജീവ്ഗാന്ധി നാഷണൽ ക്രഷ് സ്‌കീമിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന 571 ക്രഷുകളുടെ 2017 ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ 2022 മാർച്ച് 3 വരെ അനുവദിച്ച ഗ്രാന്റ് സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ ചാർട്ടേർഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ഏജൻസികളിൽ നിന്നും താൽപ്പര്യപത്രം ക്ഷണിക്കുന്നു.

പ്രസ്തുത കാലയളവിലെ അക്കൗണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത Statement of Expenditure തയ്യാറാക്കി നൽകുന്നതിനായി, സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത് 5 വർഷത്തെ പരിചയം, ചുരുങ്ങിയത് 10 വർഷത്തെ പ്രവർത്തന പരിചയം എന്നിവയുള്ള ചാർട്ടേർഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ഏജൻസികളിൽ നിന്നുമാണ് താൽപര്യപത്രം ക്ഷണിക്കുന്നത്.

താൽപര്യപത്രം അംഗീകരിക്കുന്നതും റദ്ദാക്കുന്നതും സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ അധികാരം വനിത ശിശു വികസന ഡയറക്ടറിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള ചാർട്ടേർഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള താൽപര്യപത്രം വനിത ശിശു വികസന ഡയറക്ടർ, പൂജപ്പുര, തിരുവനന്തപുരം-695012 എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ ഡിസംബർ 15 വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് മുൻപ് ലഭ്യമാകത്തക്കവിധം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സമയപരിധി കഴിഞ്ഞു ലഭ്യമാകുന്ന അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.