എൽ ബി എസ് സെന്റർ ഫോർ സയൻസ് ആന്റ് ടെക്‌നോളജിയുടെ പൂജപ്പുരയിലുളള എൽ ബി എസ് ഐറ്റി ഡബ്ല്യു ക്യാമ്പസിലെ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ ഏപ്രിൽ ആദ്യ വാരം  ആരംഭിക്കുന്ന  ഡേറ്റാ എൻട്രി ആന്റ് ഓഫീസ് ഓട്ടോമേഷൻ (ഇംഗ്‌ളീഷ് & മലയാളം) കോഴ്‌സിന് SSLC പാസ്സായവരിൽ  നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഏപ്രിൽ രണ്ട് വരെ www.lbscentre.kerala.gov.in  ൽ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. കോഴ്‌സ് സമയം, ഫീസ് മുതലായ വിവരങ്ങൾക്ക്  0471-2560333  എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടണം.