കേരള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി മീഡിയ ആൻഡ് പാർലമെന്ററി സ്റ്റഡി സെന്റർ (പി.എസ്) നടത്തുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് ഇൻ പാർലമെന്ററി പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് പ്രൊസിജിയറിന്റെ പത്താമത് ബാച്ചിന്റെ തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്രത്തിലെ ആദ്യ സമ്പർക്ക ക്ലാസ് 10, 11 തീയതികളിൽ നിയമസഭാ സമുച്ചയത്തിലെ ബാങ്ക്വറ്റ് ഹാളിൽ വച്ച് രാവിലെ 9.30 മുതൽ വൈകുന്നേരം 5.15 വരെ നടക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ www.niyamasabha.org യിൽ ലഭിക്കും. ഫോൺ: 0471-2512662/2453/2670.