മാനേജിങ് ഡയറക്ടർമാരെ നിശ്ചയിച്ചു
വ്യവസായ വകുപ്പിന് കീഴിലെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളില് മാനേജിങ് ഡയറക്ടര്മാരെ നിശ്ചയിച്ചു.
കേരള സ്റ്റേറ്റ് മിനറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് – രഞ്ജിത്ത് ലാൽ.പി
കേരള ആട്ടോമൊബൈൽസ് ലിമിറ്റഡ് – രാജീവ് . വി.എസ്
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ടെക്സ്റ്റൈൽ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് – സുകുമാർ അരുണാചലം
കേരള മിനറൽസ് ആന്റ് മെറ്റൽസ് ലിമിറ്റഡ്-പ്രദീപ് കുമാർ. പി
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് – ശ്രീകുമാർ നായർ
ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചിൻ കെമിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡ് – രാജീവ് രാമകൃഷ്ണൻ
ടെണ്ടർ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഇളവ്
തിരുവനന്തപുരം പൂങ്കുളം – കാക്കാമൂല റോഡുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വെള്ളായണിപ്പാലത്തിന്റെ നിര്മ്മാണത്തിനുള്ള ടെണ്ടര് മാനദണ്ഡങ്ങളില് ഇളവ് വരുത്തി അനുവദിച്ചു.

തസ്തിക
റവന്യു വകുപ്പില് സൂപ്പര് ന്യൂമററിയായി രൂപീകരിച്ച നാല് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര് ( മേഖലാ ലാന്ഡ് ബോര്ഡ് ചെയര്മാന്) തസ്തികകള് രണ്ട് വര്ഷത്തേക്ക് താല്ക്കാലികമായി സൃഷ്ടിക്കും.
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹോമിയോപ്പതിക്ക് കോ- ഓപ്പറേറ്റീവ് ഫര്മസി ലിമിറ്റഡില് ( ഹോംകോ) താല്ക്കാലികമായി അക്കൗണ്ടന്റ് തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കും.
ഔഷധിയിൽ ശമ്പള പരിഷ്ക്കരണം
ദി ഫാര്മസ്യൂട്ടിക്കല്സ് കോര്‌പ്പറേഷന് (ഐ എം) കേരള ലിമിറ്റഡില് (ഔഷധി) ജനറല് വര്ക്കര് ഒഴികെയുള്ള സ്ഥിരം ജീവനക്കാര്ക്ക് 01.07.2019 പ്രാബല്യത്തില് 11-ാം ശമ്പള പരിഷ്ക്കരണം അനുവദിച്ച് നല്കും.
ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി
പാലക്കയം വില്ലേജിലെ ലോവര് വട്ടപ്പാറ ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള എനര്ജിമാനേജ്മെന്റ് സെന്റര് ഡയറക്ടറുടെ അഭ്യര്ത്ഥന വ്യവസ്ഥകള്ക്ക് വിധേയമായി അംഗീകരിച്ചു.