തിരുവനന്തപുരം  ജില്ലാ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചിനു കീഴിലുള്ള എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ ജൂൺ 21നു രാവിലെ 10 ന് അഭിമുഖം നടക്കും. ഡാറ്റാ കളക്ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് : (സ്ത്രീകൾ/പുരുഷന്മാർ)    യോഗ്യത :  പ്ലസ് ടു,  സർവേയർ   (സ്ത്രീകൾ/പുരുഷന്മാർ) യോഗ്യത: സിവിൽ എൻജിനീയറിംഗ്   ഡിപ്ലോമ / ITI സർവേയർ, ബിസിനസ്സ് ഡിവെലപ്മെന്റ് മാനേജർ (സ്ത്രീകൾ/പുരുഷന്മാർ) യോഗ്യത:  ഡിഗ്രി, ഏജൻസി പാർട്‌നർ (സ്ത്രീകൾ/പുരുഷന്മാർ) യോഗ്യത:  പ്ലസ് ടു, സീനിയർ  ഏജൻസി പാർട്‌നർ (സ്ത്രീകൾ/പുരുഷന്മാർ) യോഗ്യത:  പ്ലസ് ടു,  ചീഫ് ഏജൻസി പാർട്‌നർ (സ്ത്രീകൾ/പുരുഷന്മാർ) യോഗ്യത:  ഡിഗ്രി.

മുകളിലെ തസ്തികകളുടെ പ്രായപരിധി 35 വയസ്സ്. പ്രവൃത്തി പരിചയം ഉള്ളവർക്കും ഇല്ലാത്തവർക്കും  എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത്, ഇന്റർവ്യൂ പങ്കെടുക്കാം.  ഫോൺ നമ്പർ :- 0471-2992609