പിടിച്ചെടുത്തത് 2905 വാഹനങ്ങൾ

നിരോധനം ലംഘിച്ചു യാത്ര ചെയ്തതിന് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ഇന്ന് 4576 പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. ഇന്ന് അറസ്റ്റിലായത് 4440 പേരാണ്. 2905 വാഹനങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു.
ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്കു ചുവടെ.

(കേസിന്റെ എണ്ണം, അറസ്റ്റിലായവർ, കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വാഹനങ്ങൾ എന്ന ക്രമത്തിൽ)

തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി – 223, 203, 193
തിരുവനന്തപുരം റൂറൽ – 539, 546, 328
കൊല്ലം സിറ്റി – 332, 341, 227
കൊല്ലം റൂറൽ – 303, 302, 272
പത്തനംതിട്ട – 465, 476, 397
ആലപ്പുഴ- 179, 184, 105
കോട്ടയം – 321, 346, 80
ഇടുക്കി – 331, 143, 147
എറണാകുളം സിറ്റി – 127, 145, 66
എറണാകുളം റൂറൽ – 219, 159, 91
തൃശൂർ സിറ്റി – 278, 330, 208
തൃശൂർ റൂറൽ – 337, 379, 160
പാലക്കാട് – 296, 316, 210
മലപ്പുറം – 147, 217, 112
കോഴിക്കോട് സിറ്റി – 83, 77, 77
കോഴിക്കോട് റൂറൽ – 86, 24, 43
വയനാട് – 85, 15, 66
കണ്ണൂർ – 193, 197, 110
കാസർഗോഡ് – 32, 40, 13