പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സുരക്ഷാ ഓഡിറ്റ് നടത്തും ചവറ അപകടം ആശ്രിതർക്ക് പത്തുലക്ഷം വീതം എല്ലാ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സുരക്ഷാ ഓഡിറ്റ് നടത്താൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് നിർദേശം നൽകാൻ തീരൂമാനിച്ചു. ചവറയിലെ കേരള മിനറൽസ് ആന്റ് മെറ്റൽസിൽ…