മൊത്തം ചെലവ് 131.03 കോടി ഒരു ലക്ഷം ലിറ്റർ പാലിൽ നിന്നും 10 മെട്രിക് ടൺ പാൽപ്പൊടി സംസ്ഥാനത്ത് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന അധികം പാൽ പാൽപ്പൊടിയാക്കി മാറ്റുന്നതിന് ഇനി ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരില്ല. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മൂർക്കനാട്…

35 ശതമാനം പാല്‍ ഉത്പാദന വര്‍ധന കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്‍ഷത്തിനിടെ ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് എറണാകുളം ജില്ലയില്‍ 8.169 കോടി രൂപയുടെ വികസന പദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കി. വിവിധ പദ്ധതികളിലൂടെ 6.629 കോടി രൂപയുടേയും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ…