കേരള ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ബോർഡ് നടത്തുന്ന എല്ലാ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റുകളിലും സംവരണം ബാധകമാക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. 'നിലവിൽ ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിലെ എല്ലാ ജാതിക്കാർക്കും ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗം ആകാനുള്ള അവസരമുണ്ട്.…

കൊച്ചിന്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിലെ കഴകം തസ്തികയിലേയ്ക്ക് ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ബോര്‍ഡ് ആഗസ്റ്റ് നാലിന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30 മുതല്‍ 3.15 വരെ തൃശൂര്‍ നഗരത്തിലെ വിവിധ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ഒ.എം.ആര്‍ പരീക്ഷ നടത്തും.  ഉദേ്യാഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് www.kdrb.kerala.gov.in ല്‍ നിന്ന്…