പത്ത് ആദിവാസി കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് വരുമാനമാര്‍ഗ്ഗമൊരുക്കി പറമ്പിക്കുളത്ത് കുടുംബശ്രീ ഫ്ളോര്‍ മില്ലുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ചു. കുടുംബശ്രീ പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗ സുസ്ഥിര വികസന പദ്ധതിയുടെ കീഴില്‍ ഉപജീവന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മുതലമട സി.ഡി.എസിലെ പറമ്പിക്കുളം വാര്‍ഡിലെ അഞ്ചാം…

പാലേരിയിൽ മനത്താനത്ത് ഫ്ലോർമിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു. ചങ്ങരോത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും സംസ്ഥാന വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെയും സഹകരണത്തോടെ സംരംഭക വർഷം പദ്ധതിയുടെ ഭാ​ഗമായാണ് ഫ്ലോർമിൽ ആരംഭിച്ചത്. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ണി വേങ്ങേരിയും വികസന കാര്യ സ്റ്റാന്റിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ…

മാനന്തവാടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി തൊണ്ടര്‍നാട് പഞ്ചായത്തിലെ 15-ാം വാര്‍ഡില്‍ ആരംഭിച്ച ഫ്‌ലോര്‍ മില്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജസ്റ്റിന്‍ ബേബി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 3 ലക്ഷം രൂപ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്…