സംസ്ഥാന കളിമൺപാത്ര നിർമാണ വിപണന ക്ഷേമ വികസന കോർപ്പറേഷൻ മുഖേന കളിമൺ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വിപണനത്തിനായി കളിമൺ പാത്ര നിർമാണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ, സംഘങ്ങൾ തുടങ്ങിയവരിൽനിന്നു താത്പര്യപത്രം ക്ഷണിച്ചു. വിശദ വിവരങ്ങൾ www.keralapottery.org എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ…

സംസ്ഥാന കളിമൺപാത്ര നിർമ്മാണ വിപണന ക്ഷേമ വികസന കോർപ്പറേഷൻ എസ്.എച്ച്.ജി വായ്പ പദ്ധതിയിൽ വനിതാ സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾക്ക് വായ്പ നൽകുന്നു. ബന്ധപ്പെട്ട സി.ഡി.എസ് കളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കളിമൺപാത്ര നിർമ്മാണ വിപണന…