കേരള സംസ്ഥാന പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷൻ തിരുവനന്തപുരം വെള്ളയമ്പലം അയ്യൻകാളി ഭവനിലെ കമ്മീഷന്റെ കോർട്ട് ഹാളിൽ 28, 29 തീയതികളിൽ രാവിലെ 11 ന് സിറ്റിങ് നടത്തും. 28 ന് നടക്കുന്ന സിറ്റിങ്ങിൽ പാർക്കവകുല…