ചീരകൃഷിയില്‍ മികച്ച വിളവെടുപ്പ് നടത്തി ചവറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുകുന്ദപുരം വാര്‍ഡിലെ അമ്മവീട്ടില്‍ സൂര്യ കൃഷികൂട്ടം. പയര്‍, വെണ്ട, വെള്ളരി തുടങ്ങിയവ ഇടകൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൃഷി ഭവന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ കൃഷിക്കൂട്ടം സെക്രട്ടറി ഗിരിജ എസ് പിള്ളയുടെ…