കമ്പനിയുടെ കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫിസിനും കറി പൗഡർ യൂണിറ്റിനും  തറക്കല്ലിട്ടു ബേഡഡുക്ക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെയും കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടീം ബേഡകം കുടുംബശ്രീ അഗ്രോ ഫാർമേഴ്‌സ് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനിയുടെ കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസിനും കറി…