ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിലിന്റെ 33 മത് കേരള ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ് പുരോഗമിക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരം ശാസ്ത്രി ഭവനിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി 12 ൽ പരം വിഷയങ്ങളിലായി 62 ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങളും…