*ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ മന്ത്രി പി. രാജീവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാനത്ത് നോട്ടറി നിയമനത്തിനുള്ള അപേക്ഷകൾ ഇനി ഓൺലൈനിൽ നൽകാം. ഇതിനായുള്ള പോർട്ടൽ നിയമ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി. രാജീവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നിയമ രംഗത്ത്…