പാലക്കാട്:  മരുതറോഡ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഡൊമിസിലറി കെയർ സെന്ററിലേക്ക് നഴ്സ്,ഫാർമസിസ്റ്റ് ഒഴിവുകളിൽ നിയമനം നടത്തുന്നു. ബി.എസ്.എസി നഴ്സിംഗ് / ജി.എൻ.എം /എ. എൻ.എം യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് നഴ്സ് തസ്തികയിലേക്കും ഡി.ഫാം, ബി.ഫാം യോഗ്യരായവർക്ക് ഫാർമസിസ്റ്റ് തസ്തികയിലേക്കും…