കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ലോ കോളജിൽ പഞ്ചവൽസര എൽ.എൽ.ബി. (ഓണേഴ്സ്) ത്രിവൽസര എൽ.എൽ.ബി (യൂണിറ്ററി) കോഴ്സുകളിലെ വിവിധ ക്ലാസുകളിലെ 2023-24 അധ്യയന വർഷത്തിൽ ഒഴിവുള്ള ഏതാനും സീറ്റുകളിലേക്ക് ഇടയ്ക്ക് പഠനം നിർത്തിയവർക്ക് പുനഃപ്രവേശനത്തിനും തൃശൂർ ഗവ.…

സ്‌കോള്‍-കേരള മുഖേന 2023-24 അധ്യയന വര്‍ഷം ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി കോഴ്‌സ് രണ്ടാം വര്‍ഷ പ്രവേശനം, പുനഃപ്രവേശനം എന്നിവയ്ക്ക് www.scolekerala.org മുഖേന ജൂണ്‍ 15 മുതല്‍ 30 വരെ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം. പ്രവേശനയോഗ്യതകളും, നിബന്ധനകളും, ഫീസ് ഘടനയും…

കോഴിക്കോട് ഗവ. ലോ കോളേജിൽ പഞ്ചവത്സര ബി.ബി.എ. എൽ.എൽ.ബി. (ഓണേഴ്സ്) ത്രിവത്സര എൽ.എൽ.ബി. (യൂണിറ്ററി) കോഴ്‌സുകളിലെ വിവിധ ക്ലാസുകളിലെ 2023-24 അധ്യയനവർഷത്തിൽ ഒഴിവുള്ള ഏതാനും സീറ്റുകളിലേക്ക് ഇടയ്ക്ക് പഠനം നിർത്തിയവർക്ക് പുന:പ്രവേശനത്തിനും തൃശ്ശൂർ ഗവ.…