എസ്.ബി.ഐ. ആര്‍.എസ്.ഇ.ടി.ഐ.യുടെ (ഗ്രാമീണ സ്വയം തൊഴില്‍ പരിശീലന കേന്ദ്രം) പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം ജില്ല കളക്ടര്‍ ഹരിത വി. കുമാര്‍ നിര്‍വഹിച്ചു. ആര്യാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സമുച്ചയത്തിലാണ് പുതിയ കെട്ടിടം നിര്‍മിക്കുന്നത്. ചടങ്ങില്‍ എസ്.ബി.ഐ.…