സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി 2022 ഒക്ടോബർ 15, 16 തീയതികളിൽ അയ്യൻകാളി ഹാളിലും, തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളേജിലും വച്ച് നടത്തപ്പെടുന്ന ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ കലോൽസവത്തിന്റെ സ്റ്റേജ് ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനായി ജി.എസ്.ടി രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഉള്ളതും, ഇവന്റ് മേഖലയിൽ മുൻപരിചയമുള്ളതുമായ…