വളയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ തൂണേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പണി പൂർത്തിയാക്കിയ വടക്കയിൽ മുക്ക് മൗവ്വഞ്ചേരി റോഡ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്‌ കെ.പി പ്രദീഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മറ്റി അധ്യക്ഷ…

വളയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സുസ്ഥിര മാലിന്യ സംസ്കരണ ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു. നവ കേരളം- വൃത്തിയുള്ള കേരളം, വലിച്ചെറിയൽ മുക്ത കേരള, ക്യാമ്പയിന്റെയും ആരോഗ്യ ജാഗ്രത 2023 - മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണ പ്രവൃത്തികളുടെയും ഭാഗമായാണ് ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചത്.…

വളയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ, കലാകായിരംഗത്ത് മുന്നേറ്റം ലക്ഷ്യമിട്ട് നടപ്പിലാക്കുന്ന വിഷന്‍ വളയം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി എന്‍ എം എം എസ് പരീക്ഷയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി തീവ്രപരിശീലന ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു. വളയം ഗവ.ഹയര്‍ സെക്കന്റെറി…