2020 ഡിസംബറില്‍ നടക്കുന്ന കഥാപ്രസംഗം സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് പരീക്ഷയുടെ വിജ്ഞാപനം www.keralapareekshabhavan.in ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.