പാലക്കാട് ഗവണ്മെന്റ് പോളിടെക്‌നിക് കോളേജില് വിവിധ തസ്തികകളില് ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തില് നിയമനം നടത്തുന്നു. ലക്ചറര് ഇന് ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് (ഒന്ന്) – ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തില് എന്ജിനീയറിങ് ബിരുദം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസോടെ പാസായിരിക്കണം, ട്രേഡ്സ്മാന് ഇന് ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് (ഒന്ന്) – ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തില് ഐ.ടി.ഐ, ഡെമോണ് സ്‌ട്രേറ്റര് ഇന് ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് എഞ്ചിനിയറിംഗ് ( ഒന്ന്) ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തില് ഡിപ്ലോമ എന്നിവയാണ് യോഗ്യതകള്.
താല്പര്യമുള്ളവര് ജനുവരി 15 ന് രാവിലെ 11 ന് നടത്തുന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയില് അസ്സല് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകള് സഹിതം പങ്കെടുക്കണമെന്ന് പ്രിന്സിപ്പാള് അറിയിച്ചു.