ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്കായുള്ള ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി ആവാസ് സ്റ്റേറ്റ് നോഡൽ ഓഫീസറായി അഡീഷണൽ ലേബർ കമ്മീഷണർ(വെൽഫയർ)നെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ഉത്തരവായി.