സാഹിത്യതൽപരരായ പട്ടികവിഭാഗക്കാർക്ക് സാഹിത്യാഭിരുചി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സർഗ്ഗവാസനയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് സാഹിത്യശില്പശാല സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. 18 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള സാഹിത്യാഭിരുചിയുള്ള പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിൽപെട്ടവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. മറ്റു വിഭാഗത്തിൽപെട്ട അഞ്ചു പേരെയും ശില്പശാലയിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കും.
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള അപേക്ഷ, ജാതി തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ബയോഡേറ്റ, എസ്.എസ്.എൽ.സി. സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പകർപ്പ്, അപേക്ഷകന്റെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച/പ്രസിദ്ധീകരണയോഗ്യമായ ഒരു സാഹിത്യസൃഷ്ടി എന്നിവ സഹിതം ചീഫ് പബ്ലിസിറ്റി ഓഫീസർ, പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ്, കനകനഗർ, വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം എന്ന വിലാസത്തിൽ 30 ന് വൈകുന്നേരം 5 നകം നൽകണം. അപേക്ഷാ ഫോറം www.scdd.kerala.gov.in ലും ചീഫ് പബ്ലിസിറ്റി ഓഫീസിലും ലഭ്യമാണ്. ഫോൺ:0471-2315375 ഇ മെയിൽ-cposcdd@gmail.com