2019-20 അധ്യയന വർഷത്തിൽ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മുഖേന നൽകുന്ന ഹിന്ദി സ്‌കോളർഷിപ്പിന് ആഗസ്റ്റ് ഒന്ന് മുതൽ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ നൽകാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് www.dcescholarship.kerala.gov.in, 0471-2306580, 9446780308. അപേക്ഷ സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ സ്വീകരിക്കും.

2019-20 അധ്യയന വർഷത്തിൽ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മുഖേന നൽകുന്ന സംസ്‌കൃതം സ്‌കോളർഷിപ്പിന് ആഗസ്റ്റ് ഒന്ന് മുതൽ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ നൽകാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് www.dcescholarship.kerala.gov.in, 0471-2306580, 9446780308.