മന്ത്രി പി. തിലോത്തമൻ ഇപ്പോൾ കോട്ടയം പളളിക്കുന്ന് സെന്റ് മേരിസ് പള്ളി ഹാളിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ സന്ദർശനം നടത്തുന്നു.