ജലസേചന വകുപ്പ് 14 ജില്ലകളിലും കൺട്രോൾ റൂമുകൾ ആരംഭിച്ചു. ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പരുകൾ ചുവടെ: തിരുവനന്തപുരം-0471 2430239, കൊല്ലം-0474 2745570, പത്തനംതിട്ട-0468 2271272, ഇടുക്കി-0486 8272996, കോട്ടയം-0481 2562662, ആലപ്പുഴ-0477 2267122, എറണാകുളം-0484 2422230, തൃശൂർ-0487 2332486, പാലക്കാട്-0491 2522808, മലപ്പുറം-0483 2734956, കോഴിക്കോട്-0495 2371995, വയനാട്-04936 226061, കണ്ണൂർ-0497 2700117, കാസർകോട്-0499 4230699.