ആലപ്പുഴ:ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നുള്ള കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. പുളിങ്കുന്ന് സർവ്വീസ് ,റോഡിൽ ജലവിതാനം ഉയർന്നതിനാൽ താല്ക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു.