കേന്ദ്ര വന പരിസ്ഥിതി കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ധനസഹായത്തോടെ കേരള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിലിലെ പരിസ്ഥിതി വിവരണകേന്ദ്രം ഹരിത നൈപുണ്യ വികസന പരിശീലന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നു. താഴെപ്പറയുന്ന വിഷയങ്ങളിലാണ്  പരിശീലനം.

പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂകൾച്ചർ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും അതിന്റെ പ്രായോഗികതയും: ശാസ്ത്രബിരുദധാരികൾക്ക് കോഴ്‌സിന്  അപേക്ഷിക്കാം. തിരുവനന്തപുരം പാലോട് ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു ട്രോപ്പിക്കൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനിലായിരിക്കും പരിശീലനം. 320 മണിക്കൂറാണ് പഠനകാലയളവ്.

ആവാസ വ്യവസ്ഥാ സേവനങ്ങളുടെ മൂല്യനിർണയവും ഹരിത  ജി.ഡി.പി.യും: ബിരുദധാരികൾക്ക് കോഴ്‌സിന് അപേക്ഷിക്കാം. തൃശ്ശൂർ പീച്ചി കേരള വനഗവേഷണ കേന്ദ്രമായിരിക്കും പരിശീലനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. 105 മണിക്കൂറാണ് പഠനകാലയളവ്.

അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം കണ്ടുപിടിക്കുക-മണ്ണ് മലിനീകരണം: ശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം/എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ  ഡിപ്ലോമ  ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. തൃശ്ശൂർ പീച്ചി കേരള വനഗവേഷണ കേന്ദ്രമായിരിക്കും പരിശീലനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. 200 മണിക്കൂറാണ് പഠനകാലയളവ്.

ജലത്തിന്റെ ബഡ്ജറ്റിംഗും ഓഡിറ്റിംഗും: ബിരുദധാരികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. കോഴിക്കോട് കുന്നമംഗലത്തുള്ള ജലവിഭവ വികസന വിനിയോഗ കേന്ദ്രമായിരിക്കും പരിശീലനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. 200 മണിക്കൂറാണ് പഠനകാലയളവ്.
എൻ.ടി.എഫ്.പി കളുടെ വാല്യൂ അഡിഷൻ & മാർക്കറ്റിംഗ് (ചെടി ഉൽപ്പത്തി)-മുള കരകൗശലവൃത്തി: ചുരുങ്ങിയ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത മാനദണ്ഡമില്ല. തൃശ്ശൂർ പീച്ചിയിലെ കേരള   വനഗവേഷണ കേന്ദ്രമായിരിക്കും പരിശീലനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.  400 മണിക്കൂറാണ് പഠനകാലയളവ്.

അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം കണ്ടുപിടിക്കുക-വായു, ജലം മലിനീകരണം: ശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം/എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ  ഡിപ്ലോമ  ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. കോഴിക്കോട് കുന്നമംഗലം ജലവിഭവ വികസന വിനിയോഗ കേന്ദ്രമായിരിക്കും പരിശീലനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. 260 മണിക്കൂറാണ് പഠനകാലയളവ്.

ഈറ (മുള)യുടെ പ്രചാരണവും കാര്യനിർവ്വഹണവും:  12-ാം തരം വിജയിച്ചവർക്ക്  കോഴ്‌സിന് അപേക്ഷിക്കാം. തൃശ്ശൂർ പീച്ചിയിലെ കേരള വനഗവേഷണ കേന്ദ്രമായിരിക്കും പരിശീലനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.  240 മണിക്കൂറാണ് പഠനകാലയളവ്.
വന്യ കീടശാസ്ത്ര പഠനവും കീടനിയന്ത്രണവും: ബിരുദധാരികൾക്ക് കോഴ്‌സിന് അപേക്ഷിക്കാം. തൃശ്ശൂർ പീച്ചി കേരള വനഗവേഷണ കേന്ദ്രമായിരിക്കും പരിശീലനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

216 മണിക്കൂറാണ് പഠനകാലയളവ്.ക്വാളിറ്റി പ്ലാന്റിങ് മെറ്റീരിയൽ പ്രൊഡ്യൂസർ. 10-ാം തരം വിജയിച്ചവർക്ക് കോഴ്‌സിന്  അപേക്ഷിക്കാം. തിരുവനന്തപുരം പാലോട് ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു ട്രോപ്പിക്കൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനിൽ വച്ചായിരിക്കും പരിശീലനം നടത്തുന്നത്. 240 മണിക്കൂറാണ് പഠനകാലയളവ്.

പരിശീലനം സൗജന്യമായിരിക്കും. തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിശീലനകാലയളവിൽ താമസസൗകര്യവും ഭക്ഷണവും സൗജന്യമായിരിക്കും. താത്പര്യമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ ഓൺലൈൻ പോർട്ടലായ www.gsdp-envis.gov.in മുഖേന സമർപ്പിക്കാം. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് www.kerenvis.nic.in  മുഖേനയോ,  envkerala@gmail.com മുഖേനയോ ബന്ധപ്പെടാം. ഫോൺ: 0471-2548210.   അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന  അവസാന തീയതി ~ഒക്‌ടോബർ 25.