സംസ്ഥാന പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ വികസന കോർപ്പറേഷൻ, സംസ്ഥാന പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പുമായി ചേർന്ന് നടപ്പിലാക്കുന്ന വിദേശ തൊഴിൽ വായ്പാ പദ്ധതിയിൽ വായ്പ നൽകുന്നതിന് അർഹതയുള്ള പട്ടികജാതി യുവതീയുവാക്കളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷകർ അഭ്യസ്തവിദ്യരായ തൊഴിൽ രഹിതരും ഏതെങ്കിലും വിദേശരാജ്യത്തെ അംഗീകൃത തൊഴിൽ ദാതാവിൽ നിന്നും തൊഴിൽ നൽകുന്നതിനു ഓഫർ ലെറ്റർ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവരും ആകണം. ഭാരത സർക്കാരിന്റെ പ്രൊട്ടക്റ്റർ ജനറൽ ഓഫ് എമിഗ്രന്റ്‌സ്, പെർമിറ്റ് നൽകിയിട്ടുള്ള തൊഴിൽ ദാതാക്കളോ അഥവാ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ഏജന്റുമാരോ വഴി വിദേശത്ത് തൊഴിൽ ലഭിച്ചു പോകുന്നവരുടെ അപേക്ഷകൾ മാത്രമേ വായ്പക്കായി പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ. നോർക്ക റൂട്ട്‌സ്, ഒഡെപെക് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്‌പോൺസർ ചെയ്യുന്ന അപേക്ഷകർക്ക് മുൻഗണന ലഭിക്കും. 18 മുതൽ 55 വയസ്സു വരെ പ്രായമാള്ളവരായിരിക്കണം. കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം 3,50,000 രൂപ അധികരിക്കാൻ പാടില്ല. പദ്ധതിയുടെ പരമാവധി വായ്പാ തുക 2 ലക്ഷം രൂപയും, അതിൽ 1 ലക്ഷം രൂപ വരെ സബ്‌സിഡിയുമാണ്. വായ്പയുടെ പലിശ നിരക്ക് 6 ശതമാനവും തിരിച്ചടവ് കാലയളവ് 3 വർഷവുമാണ്. അപേക്ഷകർക്ക് വിദേശത്ത് തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വർക്ക് എഗ്രിമെന്റ്, വിസ, പാസ്‌പോർട്ട്, എമിഗ്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ആവശ്യമെങ്കിൽ) എന്നിവ ലഭിച്ചിരിക്കണം. അപേക്ഷ ഫോറവും വിശദ വിവരങ്ങളും കോർപ്പറേഷന്റെ ജില്ലാ ഓഫീസിൽ ലഭിക്കും. ഫോൺ നം: 04972705036