പുലര്‍ച്ചെ 4 മണിക്ക് പള്ളി ഉണര്‍ത്തല്‍
5 ന്…. നട തുറക്കല്‍
5.05 ന്….. അഭിഷേകം
5.30 ന് …ഗണപതി ഹോമം
7 മണി മുതല്‍ 11 മണി വരെ നെയ്യഭിഷേകം
7.30 ന് ….ഉഷപൂജ
8 മണി മുതല്‍ 9 മണി വരെ ഉദയാസ്തമന പൂജ
11.30 ന് …..25 കലശാഭിഷേകം
തുടര്‍ന്ന് കളഭാഭിഷേകം
12 ന് ഉച്ചപൂജ
1 മണിക്ക് ക്ഷേത്രനട അടയ്ക്കല്‍
4 മണിക്ക് ക്ഷേത്രനട തുറക്കും
6.30 ….ദീപാരാധന
7 മണിക്ക് …..പടിപൂജ
8.30 മണിക്ക് ….അത്താഴപൂജ
8.50 ന് ഹരിവരാസനം സങ്കീര്‍ത്തനം പാടി 9 മണിക്ക് ശ്രീകോവില്‍ നട അടയ്ക്കും.