പാലക്കാട്‌: ടി.പി.ആര് റേറ്റ് 30 % ത്തിനു മുകളില് വരുന്ന തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപന പ്രദേശങ്ങള്:
(1) നാഗലശ്ശേരി, (2) നെന്മാറ, (3) വല്ലപ്പുഴ
*ടി.പി.ആര് റേറ്റ് 20 % ല് മുകളിലും 30 % ല് താഴെയും വരുന്ന തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപന പ്രദേശങ്ങള്:
1)ശ്രീകൃഷ്ണപുരം, 2) പട്ടഞ്ചേരി, 3) തിരുമിറ്റക്കോട്, 4)പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി, 5)പിരായിരി, 6)വെള്ളിനേഴി, 7)മരുതറോഡ്, 😎 പട്ടാമ്പി നഗരസഭ, 9)തച്ചനാട്ടുകര, 10) അയിലൂര്, 11) പൊല്പ്പുള്ളി, 12)മാത്തൂര്, 13)പരുതൂര്, 14)കണ്ണമ്പ്ര, 15)തരൂര്, 16)കുമരംപുത്തൂര്, 17) മുതുതല, 18) പുതുനഗരം, 19)കിഴക്കഞ്ചേരി, 20)എലവഞ്ചേരി, 21)മലമ്പുഴ, 22)കൊപ്പം, 23) പെരുവെമ്പ്, 24) കൊടുവായൂര്, 25)വടക്കഞ്ചേരി, 26)ആലത്തൂര്, 27)പെരുമാട്ടി, 28)മേലാര്ക്കോട്, 29)തൃത്താല, 30)കരിമ്പുഴ, 31)കരിമ്പ, 32)കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ, 33)വണ്ടാഴി, 34)പറളി, 35)പുതുപ്പരിയാരം, 36)തെങ്കര, 37)ചിറ്റൂര്– തത്തമംഗലം നഗരസഭ, 38)കാവശ്ശേരി, 39)പുതൂര്, 40)മണ്ണാര്ക്കാട് നഗരസഭ
*ടി.പി.ആര് റേറ്റ് 8 % ല് മുകളിലും 20 % ല് താഴെയും വരുന്ന തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപന പ്രദേശങ്ങള്:
1)എരിമയൂര്, 2)ചെര്പ്പുളശ്ശേരി നഗരസഭ, 3)കോട്ടോപ്പാടം, 4)അഗളി, 5)ലെക്കിടി പേരൂര്, 6)കുലുക്കല്ലൂര്, 7)മങ്കര, 8)നല്ലേപ്പിള്ളി, 9)പട്ടിത്തറ, 10)മണ്ണൂര്, 11)കോട്ടായി, 12)കുഴല്മന്ദം, 13)പുതുക്കോട്, 14)മുതലമട, 15)തിരുവേഗപ്പുര, 16)വിളയൂര്, 17)തേങ്കുറിശ്ശി, 18)അലനല്ലൂര്, 19)അകത്തേത്തറ, 20)കൊല്ലങ്കോട്, 21)ഷൊര്ണൂര് നഗരസഭ, 22)കേരളശ്ശേരി, 23)പൂക്കോട്ടുകാവ്, 24)അമ്പലപ്പാറ, 25)ഒറ്റപ്പാലം നഗരസഭ, 26)വാണിയംകുളം, 27)മുണ്ടൂര്, 28)കടമ്പഴിപ്പുറം, 29)വടവന്നൂര്, 30)ചളവറ, 31)കൊടുമ്പ്, 32)അനങ്ങനടി, 33)പല്ലശ്ശന, 34)എരുത്തേമ്പതി, 35)കണ്ണാടി, 36)ഓങ്ങല്ലൂര്, 37)കുത്തന്നൂര്, 38)വടകരപ്പതി, 39)തച്ചമ്പാറ, 40)കോങ്ങാട്, 41)എലപ്പുള്ളി, 42)തൃക്കടീരി, 43)ആനക്കര, 44)കാഞ്ഞിരപ്പുഴ, 45)കാരാക്കുറിശ്ശി, 46)ഷൊളയൂര്, 47)ചാലിശ്ശേരി, 48)പാലക്കാട് നഗരസഭ, 49)നെല്ലായ, 50)നെല്ലിയാമ്പതി
*ടി.പി.ആര് റേറ്റ് 8 % ല് താഴെ വരുന്ന തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപന പ്രദേശങ്ങള്
1) കപ്പൂര്, 2) പുതുശ്ശേരി.
സംസ്ഥാന സർക്കാർ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 30 % ന് മുകളിൽ, 20-30%, 8%-20%, 8% ൽ താഴെ എന്നിങ്ങനെയുള്ള പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ജില്ലയിലും തുടരും.