ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പിന് കീഴിലെ ആലപ്പുഴ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ ക്ലർക്ക് തസ്തികയിൽ ഒരു വർഷത്തേയ്ക്ക് കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം നടത്തും. ഇതിനുള്ള വാക്ക്-ഇൻ-ഇന്റർവ്യൂ 23ന് രാവിലെ 10 മുതൽ നടക്കും. പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായവർക്ക് അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം. കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം അഭികാമ്യം. കോവിഡ് 19 പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിച്ച് നടത്തുന്ന അഭിമുഖത്തിന് പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള അപേക്ഷകർ അസ്സൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും, ആവശ്യമായ മറ്റു രേഖകളും സഹിതം തിരുവനന്തപുരത്ത്, മേലേ തമ്പാനൂർ, സമസ്ത ജൂബിലി ബിൽഡിംഗിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷ യുവജനതയ്ക്കായുള്ള പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തണം.