ഡി.എൽ.എഡ് -ഭാഷാ വിഷയങ്ങൾ (അറബിക് ഉറുദു, സംസ്‌കൃതം, ഹിന്ദി) 2020-22 കോഴ്‌സിന്റെ ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷാ വിജ്ഞാപനം  keralapareekshabhavan.in ൽ ലഭ്യമാണ്.