ഖര-ദ്രവ മാലിന്യ പരിപാലന രംഗത്ത് ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി കേരളത്തെ സമ്പൂർണ്ണ മാലിന്യമുക്ത സംസ്ഥാനമായി മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകി  തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന് വേണ്ടി ശുചിത്വ മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫെബ്രുവരി 4 മുതൽ 6 വരെ എറണാകുളം മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഗ്ലോബൽ എക്സ്പോ ഓൺ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ടെക്നോളജീന്റെ (GEx Kerala 23)  ഭാഗമായി കോളജ് വിദ്യാർഥികൾക്കായി ഹാക്കത്തോൺ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

മാലിന്യ പരിപാലന മേഖലയിലെ സമകാലിക പ്രശനപരിഹാരത്തിനുള്ള ആശയങ്ങൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവരികയെന്നതാണ് ഹാക്കത്തോണിലൂടെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന മികച്ച ആശയങ്ങൾ ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിനു ഗ്ലോബൽ എക്സ്പോയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ അവസരം നൽകും. ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കുന്നവർക്ക് 25,000 രൂപ, രണ്ടാം സ്ഥാനം 15,000 രൂപ, മൂന്നാം സ്ഥാനം 10,000 രൂപ എന്ന നരക്കിൽ ക്യാഷ് അവാർഡും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും നൽകും.

ആശയങ്ങളിലെ പുതുമയും ആഴവും, ആവിഷ്‌ക്കരണത്തിലുള്ള അവധാനത, പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിലുള്ള സാധ്യതകൾ, പ്രായോഗികത, ഭാവിയിലെ സാധ്യതകൾ, വാണിജ്യ മൂല്യം എന്നീ ഘടകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിദഗ്ധരുടെ പാനലായിരിക്കും വിജയികളെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. ഹാക്കത്തോണിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി https://suchitwamission.org/see-all എന്ന ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക. അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ജനുവരി 31. രജിസ്‌ട്രേഷൻ സൗജന്യം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: www.suchitwamission.org.