കെൽട്രോണിന്റെ തൊഴിലധിഷ്ടിത കോഴ്സുകളായ കംമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് മെയിന്റനൻസ്, മൊബൈൽ ഫോൺ ടെക്നോളജി, അഡ്വാൻസ്ഡ് ജാവ, പൈത്തൺ, അഡ്വാൻസ്ഡ് ഗ്രാഫിക്ഡിസൈൻ, അക്കൗണ്ടിംഗ്, മോണ്ടിസോറി ടീച്ചർ ട്രെയിനിങ് എന്നീ കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള അപേക്ഷകൾക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള സ്പെൻസർ ജംഗ്ഷനിലെ കെൽട്രോൺ നോളഡ്ജ് സെന്ററിലോ 0471 2337450, 8590605271, എന്നീ നമ്പറുകളിലോ ബന്ധപ്പെടണം.