വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പിൻറെ കീഴിൽ കളമശ്ശേരി നജാത്ത് നഗറിലുളള ഇടപ്പള്ളി അഡീഷണൽ ഐസിഡിഎസ് ഓഫീസ് ഉപയോഗത്തിനായി കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാഹനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചു. ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി ഏപ്രിൽ 27 ഉച്ചക്ക് മൂന്നു വരെ. ഫോമിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ഓഫീസ് ഫോൺ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക. 0484 2558060. Email: cdpoedappallyaddl@gmail.com