വർക്കല ഐസിഡിഎസ് പ്രോജക്ട് ഓഫീസിന്റെ പരിധിയിലുള്ള 109 അങ്കണവാടികളിലേക്ക് അങ്കണവാടി കുട്ടികൾക്കാവശ്യമായ പ്രീ സ്‌കൂൾ കിറ്റ് വാങ്ങുന്നതിന് ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചു. ടെണ്ടർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ജൂൺ 9 ഉച്ചക്ക് 1 മണി. കൂടുതൽവിവരങ്ങൾക്ക്: 0470-2609444, 9496154621, 9846775692.