കൊല്ലം ഇൻഡസ്ട്രിയർ ട്രിബ്യൂണൽ സുനിത വിമൽ ജൂൺ 17 ന് പീരുമേട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രിബ്യൂണലിൽ കേസുകൾ വിചാരണ നടത്തും. മറ്റു പ്രവൃത്തിദിനങ്ങളിൽ ആസ്ഥാനത്ത് തൊഴിൽ തർക്ക കേസുകളും എംപ്ലോയീസ് ഇൻഷുറൻസ് കേസുകളും എംപ്ലോയീസ് കോമ്പൻസേഷൻ കേസുകളും വിചാരണ നടത്തും. ജൂൺ 13, 20, 27 തീയതികളിൽ പുനലൂർ ക്യാമ്പ് സിറ്റിങ്ങിന് പരിഗണിക്കുന്ന കേസുകളും അന്നേ തീയതികളിൽ ആസ്ഥാനത്ത് വിചാരണ നടത്തും.