ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെന്റ്  ആൻഡ് കാറ്ററിംഗ് ടെക്‌നോളജി 2023-24 കോഴ്‌സിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചവരുടെ രണ്ടാം ഘട്ട അലോട്ട്‌മെന്റ് www.lbscentre.kerala.gov.in ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. രണ്ടാം ഘട്ട അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ചവർക്ക് ഓൺലൈനായി  ആഗസ്റ്റ് 11 വരെ നിർദിഷ്ട ടോക്കൺ ഫീസ് അടയ്ക്കാം. ഫീസ് അടയ്ക്കാത്തവർക്കു അലോട്ട്‌മെന്റ് നഷ്ടപ്പെടും. ആഗസ്ത് 14 നകം പ്രവേശനത്തിനായി അസൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി നേരിട്ട് ഹാജരാകണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 0471-2324396, 2560327.