കേരള ഖാദി ഗ്രാമ വ്യവസായ ബോര്‍ഡില്‍ നിന്നും പാറ്റേണ്‍, സി ബി സി പദ്ധതികള്‍ പ്രകാരം വായ്പയെടുത്ത് കുടിശ്ശിക വരുത്തിയിട്ടുള്ള വ്യക്തികള്‍ക്കും സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും ഒക്ടോബര്‍ 12 ന് കുടിശ്ശിക നിവാരണ അദാലത്ത് നടത്തുന്നു. ഇടുക്കി, കോട്ടയം ജില്ലകള്‍ക്കായി കോട്ടയം ജില്ലാ ഖാദി ഗ്രാമവ്യവസായ ഓഫീസില്‍ രാവിലെ 11 മണി മുതല്‍ 4 മണി വരെയാണ് അദാലത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അദാലത്തില്‍ ഈ പദ്ധതികളില്‍ വായ്പയെടുത്ത് കുടിശ്ശിക വരുത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാവര്‍ക്കും പലിശ അല്ലെങ്കില്‍ പിഴപ്പലിശ എന്നിവയില്‍ ഇളവ് ലഭിക്കും. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ഇടുക്കി ജില്ലാ ഖാദി ഗ്രാമവ്യവസായ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക. ഫോണ്‍ 04862 – 222344. ഇമെയില്‍ poidk@gmail.org.