മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പത്ത് ആയുഷ് ആരോഗ്യ സ്വാസ്ഥ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ എൻ.എ.ബി.എച്ച് (നാഷണൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ ബോർഡ് ഫോർ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡേർസ്)നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നു. ഓമാനൂർ, ചേന്നര, കൂരാട്, പോരൂർ എന്നീ ഹോമിയോപ്പതി സ്ഥാപനങ്ങളും എടപ്പറ്റ, കൊളത്തൂർ, ചാലിയപ്പുറം, ചന്തക്കുന്ന്, മാറഞ്ചേരി, താനൂർ എന്നീ ആയുർവേദ സ്ഥാപനങ്ങളിലുമാണ്  എൻ.എ.ബി.എച്ച് നിലവാരം നടപ്പാക്കുന്നത്.
സമൂഹത്തിലെ ആരോഗ്യ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനുള്ള പ്രാഥമിക പ്രതിരോധം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയുമാണ് ആയുഷ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ്സ് സെന്ററുകളിലൂടെ ലക്ഷ്യംവെക്കുന്നത്.
ആയുഷ് ചികിത്സാരീതികളിലൂടെ പ്രാഥമിക പ്രതിരോധത്തിനുള്ള സാധ്യതകൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ആശാ വർക്കർമാർക്ക് പരിശീലന പരിപാടികളും സെന്ററിൽ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്.

സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുഗമമാക്കുന്നതിന് നാഷണൽ ആയുഷ് മിഷനിലൂടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് ഓഫീസർമാർക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്, ആശാ വർക്കർമാർക്ക് ടാബ്, മൾട്ടിപർപ്പസ് വർക്കർ എന്നിവ നൽകി. ആയുഷ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ്സ് സെന്ററിലെ ആശാ വർക്കർമാരിലൂടെ സമൂഹത്തിലെ പൊതുവായ ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയും വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നാഷണൽ ആയുഷ് മിഷന്റെ സഹായത്തോടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ യോഗ പരിശീലനവും നടത്തി വരുന്നു.

ജീവിത ശൈലിരോഗങ്ങളുടെ പ്രതിരോധം, കൗമാരക്കാരുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, വയോജന ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, പ്രത്യുൽപാദന ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം എന്നീ മേഖലയിലാണ് ആയുഷ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ്സ് സെന്ററുകൾ ഊന്നൽ നൽകുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവനായി 12,500 ആയുഷ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ്സ് സെന്ററുകളാണ് ആയുഷ് മന്ത്രാലയം സ്ഥാപിച്ചത്. ഇതിൽ നിലവിൽ കേരളത്തിലെ 520 ആയുഷ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ്സ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 150 സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഈ വർഷം എൻ.എ.ബി.എച്ച് നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നത്.