ചാത്തന്നൂര്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഐ ടി ഐയില്‍ ഐ എം സി അക്കൗണ്ടന്റ് കം ക്ലാര്‍ക്കിന്റെ ഒഴിവിലേക്ക് താത്ക്കാലിക നിയമനം നടത്തും. യോഗ്യത: ബി കോം വിത്ത് ടാലിയും പ്രവൃത്തിപരിചയവും.  അസല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളും  പകര്‍പ്പുകളും സഹിതം ഡിസംബര്‍ 11ന് രാവിലെ 11ന്  അഭിമുഖം  നടത്തും  ഫോണ്‍ 0474 2594579.