നെടുമങ്ങാട്‌ സർക്കാർ ടെക്‌നിക്കൽ ഹൈസ്‌കൂളിൽ എട്ടാം ക്ലാസ് പ്രവേശനത്തിന് പെൺകുട്ടികൾക്കും  ആൺകുട്ടികൾക്കും www.polyadmission.org/ths എന്ന ലിങ്ക് വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 7907788350, 9037183080, 9400006460.