2024 ഏപ്രിൽ 2 ന് തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ഹൗസ് കീപ്പർ ഹോമിയോപ്പതിക് കൺസൾട്ടന്റ് തസ്തികയിലേക്കുള്ള ഇന്റർവ്യൂ മാറ്റിവച്ചതായി പ്രിൻസിപ്പൽ അറിയിച്ചു. പുതുക്കിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും.