ആശുപത്രികളിൽ വൃക്കരോഗികൾക്ക് ചികിത്സാസൗകര്യം കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാനായി താലൂക്ക് ആശുപത്രികളിൽ ഡയാലിസിസ് കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ പദ്ധതികൾ ആരംഭിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.കെ. ശൈലജ ടീച്ചർ അറിയിച്ചു. 44 ആശുപത്രികളിൽ ഇതിനകം ഡയാലിസിസ് സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇടുക്കിയിലെ താലൂക്ക് ആശുപത്രി, അടിമാലിയിൽ 10 ഡയാലിസിസ് മെഷീൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 1.5 കോടി രൂപയും കെട്ടിട സൗകര്യത്തിന് 2.10 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയും നൽകി. താലൂക്ക് ആശുപത്രി കട്ടപ്പനയിൽ 3.60 കോടി ഉൾപ്പെടെ ആകെ 10.80 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയാണ് ലഭ്യമായതെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.