22-ാമത് രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേളയോടനുബന്ധിച്ച് മാധ്യമ പുരസ്‌കാരങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ചലച്ചിത്രോത്സവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പത്ര, ദ്യശ്യ, ശ്രവ്യ, ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ പകർപ്പുസഹിതം ഡിസംബർ 14 ന് രാത്രി 9 മണിക്ക് മുൻപ് ടാഗോർ തിയേറ്ററിലെ മീഡിയാ സെല്ലിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം. വ്യക്തിഗത ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളേയും ഓൺലൈൻ മീഡിയ പുരസ്‌കാരത്തിന് പരിഗണിക്കും. ദൃശ്യ-ശ്രവ്യ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടുകൾ പെൻഡ്രൈവിലും (2 പകർപ്പ്), ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ വെബ് ലിങ്കുകൾ mediaaward@iffk.in എന്ന മെയിലിലും അച്ചടി മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടുകളടങ്ങിയ പത്രത്തിന്റെ അസ്സൽപതിപ്പു (3 എണ്ണം) മാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. ഫോൺ : 9544917693, 8547976353